პირადი ნომერი / საიდენტიფიკაციო კოდი
( 11-ნიშნა / 9-ნიშნა )
გადახდის იდენტიფიკატორი (10-ნიშნა)
პაროლი (8-ნიშნა)
დამცავი კოდი
 

მოგესალმებით,

თქვენ იმყოფებით აღსრულების ეროვნული ბიუროს სააღსრულებო საქმისწარმოების ელექტრონული რეესტრის ვებ-გვერდზე, სადაც თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ და გადაამოწმოთ ინფორმაცია აღსრულების ეროვნულ ბიუროს ტერიტორიულ ორგანოების - სააღსრულებო ბიუროების წარმოებაში არსებულ სააღსრულებო საქმეებთან დაკავშირებით, კერძოდ:

  • გაეცნოთ სააღსრულებო ფურცლის წარმოებაში მიღების დამადასტურებელი განცხადების შინაარს, მის განხილვის ეტაპს, სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებებს, სააღსრულებო საქმეში არსებულ დოკუმენტებს და სახლიდან თუ ოფისიდან გაუსვლელად თვალი მიადევნოთ სააღსრულებო წარმოების მიმდინარეობის პროცესს.
  • მიიღოთ სააღსრულებო საქმეში არსებული დოკუმენტების ასლები, გარდა კომერციული (საგადასახადო და საბანკო) საიდუმლოების შემცველი და სხვა კონფიდენციალური დოკუმენტებისა.

სასურველი ინფორმაციის მისაღებად ისარგებლეთ საძიებო პანელით. საძიებო პანელში ყველა ველის შევსება აუცილებელია!

გაითვალისწინეთ, მხოლოდ ამ პროცედურების წარმატებით განხორციელებისა და ინფორმაციის კორექტულად შეყვანის შემთხვევაში მოხდება პროგრამის მიერ მოძიებული ინფორმაციის ჩვენება. ყურადღება: წინამდებარე პროგრამა სრულად უზრუნველყოფს სააღსრულებო წარმოებაში მონაწილე პირთა (კრედიტორი/მოვალე) მონაწილეობით მიმდინარე სააღსრულებო საქმეზე ინფორმაციის კონფიდენციალურობას. სააღსრულებო საქმის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შესაძლებელია მხოლოდ აღსრულების მონაწილე პირთათვის განკუთვნილი დოკუმენტებზე არსებული რეკვიზიტების (ელექტრონულ რეესტრში რეგისტრაციის ნომრისა და უნიკალური ინდივიდუალური ნომრის) სრულად ცოდნის შემთხვევაში.